Ekonomide verilen desteğin nereye gittiği sorulmayacak...

Dev­le­tin ba­zı ke­sim­le­re ay­rı­ca­lık sağ­la­mak için ver­di­ği ma­li des­tek­le­rin doğ­ru yer­le­re gi­dip git­me­di­ği­ni de­net­le­mek ama­cıy­la 5 yıl ön­ce çı­ka­rı­lan ya­sa, er­te­le­me ne­de­niy­le bir yıl da­ha uy­gu­la­na­ma­ya­cak.

Gündem 05.01.2015, 14:25 05.01.2015, 14:26
Ekonomide verilen desteğin nereye gittiği sorulmayacak...

 Dev­le­tin va­tan­daş­la­ra ve şir­ket­le­re ak­tar­dı­ğı ma­li des­tek­le­rin de­net­len­me­si ama­cıy­la 2010 yı­lın­da çı­ka­rı­lan ka­nun, yö­net­me­lik ya­yım­lan­ma­dı­ğı için bir yıl da­ha uy­gu­la­na­ma­ya­cak.

DENETİMLER 1 YIL ERTELENDİ

Yö­net­me­li­ğin ya­sa ge­re­ği en geç 31 Ara­lık 2014 ta­ri­hi­ne ka­dar çı­ka­rıl­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Yö­net­me­lik eğer bu ta­rih­te çı­ka­rıl­mış ol­say­dı, dev­le­tin va­tan­daş­la­ra ve şir­ket­le­re ak­tar­dı­ğı tüm ma­li des­tek­ler 1 Ocak 2015 ta­ri­hi iti­ba­riy­le de­net­len­me­ye baş­la­ya­cak­tı. An­cak hü­kü­met 1 Ocak 2015’te Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­dı­ğı Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rı ile yö­net­me­li­ğin ya­yım­lan­ma ta­ri­hi­ni bir yıl er­te­le­di.

2017’DEN ÖNCE ZOR GÖRÜNÜYOR

Bu ka­ra­ra gö­re, dev­let des­tek­le­ri­nin bil­di­ri­mi ve de­net­len­me­si­ni sağ­la­ya­cak uy­gu­la­ma yö­net­me­lik­le­ri 31 Ara­lık 2015 ta­ri­hi­ne ka­dar çı­ka­rı­la­bi­le­cek. Üs­te­lik mev­cut ya­sa, bir yıl­lık sü­re bi­ti­min­de yö­net­me­li­ği bir yıl da­ha er­te­le­me ko­nu­sun­da hü­kü­mete yet­ki ve­ri­yor. Yet­ki­nin ta­ma­men kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­de dev­let des­tek­le­ri an­cak 1 Ocak 2017 ta­ri­hin­den son­ra de­net­len­me­ye baş­la­ya­cak.

DEVLET DESTEKLERİ

Ya­sa­da uy­gun dev­let des­tek­le­ri şöy­le sı­ra­la­nı­yor: Bi­rey­sel tü­ke­ti­ci­ye ve­ri­len sos­yal ni­te­lik­li des­tek­ler. Do­ğal afet­le­rin se­bep ol­du­ğu za­ra­rı gi­der­me­ye yö­ne­lik des­tek­ler. Ya­şam stan­dar­dı­nın aşı­rı öl­çü­de dü­şük ve­ya iş­siz­lik ora­nı­nın çok yük­sek ol­du­ğu böl­ge­ler­de eko­no­mik ge­liş­me­yi sağ­la­mak ama­cıy­la ve­ri­len des­tek­ler. AB’ye uyum amaç­lı des­tek­ler. Be­lir­li eko­no­mik fa­ali­yet­le­rin ve­ya be­lir­li böl­ge­le­rin ge­li­şi­mi­ni sağ­la­ma­ya yö­ne­lik des­tek­ler.

YARDIM, HAK ETMEYENE VERİLMİŞSE

2010 yılında çıkarılan Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun’a göre, izleme kurulu, şüpheli gördüğü destekleri durdurabiliyor, hak etmeyen kişilere, yanlış şirketlere verilmiş devlet desteklerini iptal edebiliyor.

Yasa, haksız yere ya da yanlışlıkla verilmiş devlet desteklerinin faiziyle birlikte geri alınmasını emrediyor. Ancak kurulun görevini yapabilmesi ve yasal emirlerin yerine getirilebilmesi için uygulama yönetmeliğinin çıkması gerekiyor. Yönetmeliğin yayımı ertelendiği için devlet yardımlarının denetimi sağlıklı yapılamıyor.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2015 Genel Seçimlerinde kime oy vereceksiniz?
Namaz Vakti 26 Eylül 2021
İmsak 05:18
Güneş 06:43
Öğle 13:02
İkindi 16:28
Akşam 19:11
Yatsı 20:31